Životopis

Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.

Současné zaměstnání: C2P NEXARS, vedoucí vývoje a výzkumu

Datum narození: 18. 8. 1958

Místo narození: Dačice, Česká Republika

Profesionální výzkumné zájmy:

Farmakologie, imunofarmakologie a imunoterapie, vývoj rekombinantních a genetických vakcín, fyzikální chemie nanosystémů a nanotechnologie,  nanomedicína a nanosystémy pro cílení léčiv, liposomy, vývoj protinádorových a antimikrobiálních léčiv, nanotoxikologie, moderní spektroskopické a mikroskopické metody (konfokální mikroskopie, SEM, TEM and AFM) a jejich použití v nanomedicíně, zobrazovací metody in vivo a in vitro, buněčné modely in vitro a animální in vivo modely. Historie vědeckého poznání a dopad na rozvoj společnosti.

Osobní zájmy: literatura, poesie, hudba, historie, plavání a potápění, turistika, běh a cyklistika, lukostřelba, fotografování a bonsaje.

Vzdělání:

1982    Obhájení diplomové práce a ukončení studia biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně

1982    Obhájení a získání titulu RNDr.

1982 – 1983    Povinná vojenská služba v ČSLA

1984 – 1987    Postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně a v Jihočeském biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích

1987    Obhájení doktorské práce v oblasti enzymologie a získání titulu CSc.

2016    Obhájení habilitační práce a jmenování docentem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy University v Brně

2018    Obhájení habilitační disertační práce pro udělení titulu „Doktor věd“ v oblasti biologických a lékařských věd

2019    Gremium Akademie Věd České Republiky uděluje na základě obhajoby disertační práce titul „Doktor věd“ (DSc) v oblasti biologických a lékařských věd

2019    Zahájeno profesorské habilitační řízení na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové

2020    Vědecká rada Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové na svém zasedání dne 2. června 2020 na základě profesorské přednášky a výsledků jmenovacího řízení odsouhlasila jmenování doc. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., DSc. profesorem v oboru Lékařská imunologie 

2021    Jmenování profesorem University Karlovy pro obor Lékařská imunologie.

Zaměstnání:

1983 – 1987    Jihočeské Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice (výzkumný pracovník a postgraduální student)

1987 – 1988    Ústav obratlovců AV ČR, oddělení experimentální toxikologie, Brno (výzkumný pracovník)

1988 – 2020     Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno. Vedoucí výzkumný pracovník, hlavní řešitel projektů základního, orientovaného a aplikovaného výzkumu v oblasti farmakologie a imunoterapie

1998 – 2007     Vedoucí laboratoře Imunofarmakologie

2007 – 2010    Zakladatel a vedoucí oddělení Farmakologie a Vakcinologie

2012 – 2018    Zakladatel a vedoucí oddělení Farmakologie a Imunoterapie

2017-2020 Hlavní řešitel strukturálního projektu OP VVV FIT

2020 – Vedoucí výzkumu a vývoje v C2P NEXARS,

2020 –2022 výzkumný pracovník FZÚ AV ČR Praha

2020 – vedoucí výzkumný pracovník LF UP Olomouc

2021 – vedoucí výzkumný pracovník ICRC/FNUSA Brno

Členství ve vědeckých společnostech a radách universit:

Předseda výboru České společnosti pro genovou a buněčnou terapii LS JEP (2008-2012 a 2016- 2020), člen výboru (2009-2012; 2012 – 2016; 2016-2020)

Česká lipidomická společnost (člen výboru 2011 – 2013)

Česká imunologická společnost

Člen Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (1990 – 2016)

Člen komise pro státní závěrečné zkoušky na Př. F. Masarykovy university, Brno

2019 Člen Oborové rady Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové pro postgraduální studijní program „Medical Immunology“

Člen oborové rady Fakulty chemické VUT Brno

2022 – Člen vědecké rady Fakulty chemické VUT, Brno

Pedagogické aktivity:

Garant multidisciplinárního praktického cvičení “Bionanotechnologie”

Školitel pro pregraduální a postgraduální studium v oblasti biochemie

Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Biochemie

Člen komise pro obhajoby disertačních prací a státní závěrečné zkoušky v oboru Fyziologie živočichů

Školitel pro pregraduální a postgraduální studium na Fakultě chemické VUT, Brno

Učitel na Fakultě chemické VUT, Brno, kurzy “Imunologie a Imunochemie” a “Buněčné biotechnologie”

Garant projektu OPVVV Imunofarmakoterapie pro přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu “Immunopharmacotherapy” na LF University Palackého v Olomouci

Organizace konferencí:

Organizátor a předseda vědeckého výboru série mezinárodních konferencí „Drug Delivery Systems“. V období 2000 – 2018 bylo organizováno 11 konferencí. Předseda nebo člen LOC 5 mezinárodních konferencí. Např. 13 Annual Congress of ESGT, Prague 29.10. – 1.11.2005
předseda LOC). Více než 20 specializovaných seminářů o moderních metodách výzkumu.

Transfer Technologií:

Spoluzakladatel spin-off Mendel Therapeutics, autor a spoluautor patentů na nové protinádorové a antimikrobiální preparáty a adjuvans, autor 5 prototypů zařízení na přípravu liposomů. Autor a spoluautor čtyř nových PCT

Absolvent vzdělávacích kurzů na ochranu duševního vlastnictví, managementu a transferu technologií, které organizovala Britská ambasáda a Jihomoravské Inovační Centrum.

Velké současné projekty OP VVV:

Hlavní řešitel projektu “FIT – Pharmacology, Immunotherapy and nanoToxicology” (OPVVV PO1 project “FIT” (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495) 2017-2021. (202 M CZK)

Spolunavrhovatel a garant projektu “Immunopharmacotherapy and Immunopharmacotherapy – upgrade of infrastructure” (OP VVV PO3 CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632) (2017-2022) (14.5 and 46.6 M CZK)

Spoluřešitel projektu OPVVV preaplikačního výzkumu CEREBIT (Centre for Recombinant Biotechnology and Immunotherapy; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397) (2017 -2021) (77.3 M CZK)

REconbinant BIOtechnology and Nanotechnology for VACcines (REBIONVAC) MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023819 (45 M CZK)

Řešené velké projekty:

Spoluřešitel projektu ve výzvě Nanotechnology for the Society “Application of ultrasound in nanomedicine” KAN200520703 GAAV (2007-2011). (78 M CZK)

Spoluřešitel a subcoordinátor of the project Nanotechnology for the Society “Biocompatible materials” GAAV KAN 200100801 (2008-2012). (150 M CZK)

Koordinátor projektu “Nanoliposomes for construction of recombinant vaccines and immunotherapeutics GAČR P304/10/1951 (2010-2013). Projekt hodnocen jako Excelentní (12 M CZK)

Koordinátor a hlavní řešitel projektu TAČR TA01011165 Development of recombinant vaccine against borreliosis (2011-2014). Projekt získal dvě ceny TAČR (36 M CZK)

Koordinátor a hlavní řešitel projektu “Development of Vectors, Carriers and Adjuvants for the Construction of DNA Vaccines” QF3115, NAZV (2003-2007)

Člen projektového vědeckého výboru a spoluřešitel projektů

Koordinátor a řešitel za Výzkumný ústav veterinárního lékařství – projekt “Centre of International Excellence Research”, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (OPVK project CZ.1.07/2.3.00/20.0164) (2012-2015)

Centre of Excellence in Nanotoxicology CENATOX (GAČR, 2012-2019) GAP503/12/G147

Ocenění:

2010    Jihomoravské Inovační Centrum, Brno – Nejlepší projekt spin-off

2014    Česká Technologická Grantová Agentura, Sdružení pro zahraniční investice, Americká obchodní komora ČR AmCham, Česká inovace ČIN, Česká spořitelna – Cena „Nejlepší spolupráci roku 2014 mezi firmami a výzkumnou sférou“ za projekt Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze

2015    Česká Technologická Grantová Agentura – cena TAČR v kategorii Řešení pro kvalitu života za realizaci a vedení projektu „Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace“

2016    Cena Ministra zemědělství ČR za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016 s názvem “Bezpečná adjuvans a liposomální nosiče pro konstrukci rekombinovaných vakcín“

2014/2018      Nominace na cenu Česká hlava

2021      Cena Ministra Zdravotnictví za projekt AZV  „Nanoliposomal systems for rapid diagnosis of thrombi by MRI“ (projekt No. 16-30299A)      

Publikace:

Autor a spoluautor 105 publikací (Web of Science), 7 kapitol v monografiích (v angličtině), 5 prototypů, 9 recentních patentů a 4 nové PCT. 

H-index 25; 2148 citací; Průměrná citovanost práce 20,27; (údaje z WOS)

Brno, 18.8.2022                                              Jaroslav Turánek

Životopis

Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.

Současné zaměstnání: C2P NEXARS, vedoucí vývoje a výzkumu

Datum narození: 18. 8. 1958

Místo narození: Dačice, Česká Republika

Profesionální výzkumné zájmy:

Farmakologie, imunofarmakologie a imunoterapie, vývoj rekombinantních a genetických vakcín, fyzikální chemie nanosystémů a nanotechnologie,  nanomedicína a nanosystémy pro cílení léčiv, liposomy, vývoj protinádorových a antimikrobiálních léčiv, nanotoxikologie, moderní spektroskopické a mikroskopické metody (konfokální mikroskopie, SEM, TEM and AFM) a jejich použití v nanomedicíně, zobrazovací metody in vivo a in vitro, buněčné modely in vitro a animální in vivo modely. Historie vědeckého poznání a dopad na rozvoj společnosti.

Osobní zájmy: literatura, poesie, hudba, historie, plavání a potápění, turistika, běh a cyklistika, lukostřelba, fotografování a bonsaje.

Vzdělání:

1982    Obhájení diplomové práce a ukončení studia biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně

1982    Obhájení a získání titulu RNDr.

1982 – 1983    Povinná vojenská služba v ČSLA

1984 – 1987    Postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně a v Jihočeském biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích

1987    Obhájení doktorské práce v oblasti enzymologie a získání titulu CSc.

2016    Obhájení habilitační práce a jmenování docentem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy University v Brně

2018    Obhájení habilitační disertační práce pro udělení titulu „Doktor věd“ v oblasti biologických a lékařských věd

2019    Gremium Akademie Věd České Republiky uděluje na základě obhajoby disertační práce titul „Doktor věd“ (DSc) v oblasti biologických a lékařských věd

2019    Zahájeno profesorské habilitační řízení na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové

2020    Vědecká rada Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové na svém zasedání dne 2. června 2020 na základě profesorské přednášky a výsledků jmenovacího řízení odsouhlasila jmenování doc. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., DSc. profesorem v oboru Lékařská imunologie 

2021    Jmenování profesorem University Karlovy pro obor Lékařská imunologie.

Zaměstnání:

1983 – 1987    Jihočeské Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice (výzkumný pracovník a postgraduální student)

1987 – 1988    Ústav obratlovců AV ČR, oddělení experimentální toxikologie, Brno (výzkumný pracovník)

1988 – 2020     Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno. Vedoucí výzkumný pracovník, hlavní řešitel projektů základního, orientovaného a aplikovaného výzkumu v oblasti farmakologie a imunoterapie

1998 – 2007     Vedoucí laboratoře Imunofarmakologie

2007 – 2010    Zakladatel a vedoucí oddělení Farmakologie a Vakcinologie

2012 – 2018    Zakladatel a vedoucí oddělení Farmakologie a Imunoterapie

2017-2020 Hlavní řešitel strukturálního projektu OP VVV FIT

2020 – Vedoucí výzkumu a vývoje v C2P NEXARS,

2020 –2022 výzkumný pracovník FZÚ AV ČR Praha

2020 – vedoucí výzkumný pracovník LF UP Olomouc

2021 – vedoucí výzkumný pracovník ICRC/FNUSA Brno

Členství ve vědeckých společnostech a radách universit:

Předseda výboru České společnosti pro genovou a buněčnou terapii LS JEP (2008-2012 a 2016- 2020), člen výboru (2009-2012; 2012 – 2016; 2016-2020)

Česká lipidomická společnost (člen výboru 2011 – 2013)

Česká imunologická společnost

Člen Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (1990 – 2016)

Člen komise pro státní závěrečné zkoušky na Př. F. Masarykovy university, Brno

2019 Člen Oborové rady Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové pro postgraduální studijní program „Medical Immunology“

Člen oborové rady Fakulty chemické VUT Brno

2022 – Člen vědecké rady Fakulty chemické VUT, Brno

Pedagogické aktivity:

Garant multidisciplinárního praktického cvičení “Bionanotechnologie”

Školitel pro pregraduální a postgraduální studium v oblasti biochemie

Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Biochemie

Člen komise pro obhajoby disertačních prací a státní závěrečné zkoušky v oboru Fyziologie živočichů

Školitel pro pregraduální a postgraduální studium na Fakultě chemické VUT, Brno

Učitel na Fakultě chemické VUT, Brno, kurzy “Imunologie a Imunochemie” a “Buněčné biotechnologie”

Garant projektu OPVVV Imunofarmakoterapie pro přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu “Immunopharmacotherapy” na LF University Palackého v Olomouci

Organizace konferencí:

Organizátor a předseda vědeckého výboru série mezinárodních konferencí „Drug Delivery Systems“. V období 2000 – 2018 bylo organizováno 11 konferencí. Předseda nebo člen LOC 5 mezinárodních konferencí. Např. 13 Annual Congress of ESGT, Prague 29.10. – 1.11.2005
předseda LOC). Více než 20 specializovaných seminářů o moderních metodách výzkumu.

Transfer Technologií:

Spoluzakladatel spin-off Mendel Therapeutics, autor a spoluautor patentů na nové protinádorové a antimikrobiální preparáty a adjuvans, autor 5 prototypů zařízení na přípravu liposomů. Autor a spoluautor čtyř nových PCT

Absolvent vzdělávacích kurzů na ochranu duševního vlastnictví, managementu a transferu technologií, které organizovala Britská ambasáda a Jihomoravské Inovační Centrum.

Velké současné projekty OP VVV:

Hlavní řešitel projektu “FIT – Pharmacology, Immunotherapy and nanoToxicology” (OPVVV PO1 project “FIT” (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495) 2017-2021. (202 M CZK)

Spolunavrhovatel a garant projektu “Immunopharmacotherapy and Immunopharmacotherapy – upgrade of infrastructure” (OP VVV PO3 CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632) (2017-2022) (14.5 and 46.6 M CZK)

Spoluřešitel projektu OPVVV preaplikačního výzkumu CEREBIT (Centre for Recombinant Biotechnology and Immunotherapy; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397) (2017 -2021) (77.3 M CZK)

REconbinant BIOtechnology and Nanotechnology for VACcines (REBIONVAC) MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023819 (45 M CZK)

Řešené velké projekty:

Spoluřešitel projektu ve výzvě Nanotechnology for the Society “Application of ultrasound in nanomedicine” KAN200520703 GAAV (2007-2011). (78 M CZK)

Spoluřešitel a subcoordinátor of the project Nanotechnology for the Society “Biocompatible materials” GAAV KAN 200100801 (2008-2012). (150 M CZK)

Koordinátor projektu “Nanoliposomes for construction of recombinant vaccines and immunotherapeutics GAČR P304/10/1951 (2010-2013). Projekt hodnocen jako Excelentní (12 M CZK)

Koordinátor a hlavní řešitel projektu TAČR TA01011165 Development of recombinant vaccine against borreliosis (2011-2014). Projekt získal dvě ceny TAČR (36 M CZK)

Koordinátor a hlavní řešitel projektu “Development of Vectors, Carriers and Adjuvants for the Construction of DNA Vaccines” QF3115, NAZV (2003-2007)

Člen projektového vědeckého výboru a spoluřešitel projektů

Koordinátor a řešitel za Výzkumný ústav veterinárního lékařství – projekt “Centre of International Excellence Research”, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (OPVK project CZ.1.07/2.3.00/20.0164) (2012-2015)

Centre of Excellence in Nanotoxicology CENATOX (GAČR, 2012-2019) GAP503/12/G147

Ocenění:

2010    Jihomoravské Inovační Centrum, Brno – Nejlepší projekt spin-off

2014    Česká Technologická Grantová Agentura, Sdružení pro zahraniční investice, Americká obchodní komora ČR AmCham, Česká inovace ČIN, Česká spořitelna – Cena „Nejlepší spolupráci roku 2014 mezi firmami a výzkumnou sférou“ za projekt Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze

2015    Česká Technologická Grantová Agentura – cena TAČR v kategorii Řešení pro kvalitu života za realizaci a vedení projektu „Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace“

2016    Cena Ministra zemědělství ČR za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016 s názvem “Bezpečná adjuvans a liposomální nosiče pro konstrukci rekombinovaných vakcín“

2014/2018      Nominace na cenu Česká hlava

2021      Cena Ministra Zdravotnictví za projekt AZV  „Nanoliposomal systems for rapid diagnosis of thrombi by MRI“ (projekt No. 16-30299A)      

Publikace:

Autor a spoluautor 105 publikací (Web of Science), 7 kapitol v monografiích (v angličtině), 5 prototypů, 9 recentních patentů a 4 nové PCT. 

H-index 25; 2148 citací; Průměrná citovanost práce 20,27; (údaje z WOS)

Brno, 18.8.2022                                              Jaroslav Turánek